POMIARY ELEKTRYCZNE:

Pomiary Ochronne Instalacji Elektrycznych

        Pomiary elektryczne to obowiązek ustawowy, który ciąży na właścicielu czy zarządcy każdego obiektu budowlanego oraz elektrycznych maszyn stacjonarnych.

Okres pomiędzy pomiarami nie powinien przekraczać pięciu lat. W pewnych ściśle określonych przypadkach wskazane jest częstsze sprawdzanie instalacji. Pomiar rezystancji izolacji w pomieszczeniach zagrożonych pożarem, wybuchem czy o wyziewach żrących należy wykonywać przynajmniej raz do roku. Z kolei w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności należy przeprowadzać raz na rok pomiar skuteczności w kwestii ochrony przeciwporażeniowej.

Wymagania w tym zakresie uregulowane są w Ustawie Prawo Budowlane, Ustawie Prawo Energetyczne, jak również w przepisach w rozporządzeniach wykonawczych dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz przeciwporażeniowej.

 

Instalacje elektryczne powinny zostać poddane następującym czynnościom:

- oględziny instalacji elektrycznej,

- pomiar rezystancji izolacji,

- sprawdzanie skuteczności ochrony przeciwpożarowej,

- sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych,

- sprawdzenie instalacji odgromowej,

- sprawdzenie wyłączników różnicowoprądowych,

 

Firma LUK ELECTRIC posiada odpowiednie uprawnienia, doświadczenie i certyfikowany osprzęt pomiarowy by kompleksowo wykonać dla Panstwa obiektu lub maszyny wszystkie wymagane przeglądy i pomiary elektryczne oraz dostarczyć protokoły pomiarowe z zaleceniami do eksploatacji.

LUK ELECTRIC ul. Szymbarskich Zakładników 14A, 83-315 Szymbark Polska, NIP:9581303668, brodowski@op.pl

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now